Banner
Home Despre

Competiţii organizate în Romania

Categorii de concurs

De regulă, competiţiile se pot grupa în trei categorii: competiţie de sprint, de distanţă medie şi de distanţă lungă. Distanţele parcurse în competiţiile de sprint diferă în funcţie de numărul câinilor din atelaj: 

  • 1-2 câini, cca. 5 km
  • 3-4 câini, cca. 8 km
  • 5-6 câini, cca. 12 km
  • 7-8 câini, cca. 16 km
  • Categoria deschisă (peste 8 câini), cca. 25 km


Competiţia de distanţă medie se compune de obicei din mai multe etape care însumează o distanţă între 40-400 km. Timpii realizaţi se cronometrează separat pe fiecare etapă, iar rezultatul final este dat de suma rezultatelor intermediare. 

În competiţiile de distanţă lungă gen Iditarod, cronometrul se porneste de la start şi se opreşte la parcurgerea distanţei totale, care poate ajunge la 1700-2000 de km. 


REGULAMENTUL CURSELOR DE CAINI

I. GENERALITÃTI . 

Asociatia Sportivã "Hargita Mushing Club" A.S.H.M.C., organizeazã concursuri de sanii trase de caini nordici, în conformitate cu regulamentul international.

Comisia de organizare a curselor de sanii a Asociatiatiei  Sportive "Hargita Mushing Club" (A.S.H.M.C.), stabileste si aprobã regulamentele referitoare la organizarea si desfãsurarea tuturor manifestãrilor organizate. Aceste regulamente sunt valabile doar dupã ce vor fi comunicate si aprobate de E.S.D.R.A.

Curse de sanii, mushing clubII. CONDITII ORGANIZATORICE. 

1. Cursele organizate se desfãsoarã doar dupã un program dinainte stabilit, aprobat de A.Ch.R. si publicat în revistele de specialitate.

2. Cursele de sãnii sunt împãrtite în trei categorii :
- Curse Sprint a cãror distantã nu depãseste 60 Km.;
- Curse pe distante medii- trasee între 150-500 Km;
- Curse pe distantã lungã - trasee care depãsesc 500 Km.

3. Câinii sunt admisi pentru intrarea în cursã în urmãtoarele conditii :
- câinii trebuie sã fie vaccinati la zi conform cerintelor sanitare veterinare Europene;

- cainii trebuie sa aibe pedigree recunoscute de C.O.R. al A.Ch.R. si sa fie tatuati (microcip); 
- câinii participanti trebuie sã fie trecuti in „foaia de inscriere a cursei” în catalogul probei si cu taxa de participare achitatã;
- câinii din Romania trebuie sã detinã un carnet de muncã eliberat de club, carnet care va fi predat la secretariatul cursei pt. a fi completat. 

4. Categorii participante la cursele : 
atelaj 1-2 câini, 3-4 câini, 5-6 câini, 7-8 câini, 11-12 câini. 

5. Distanta parcursã este de 4 Km pt. atelajele de 1-2 caini, 8 Km pt atelajele de 3-4 câini, 12 Km pentru atelajele de 5-6 caini. Pentru fiecare cursã, distanta si numãrul de câini va fi trecutã pe buletinul de înscriere al cursei si publicat în revistele de specialitate.

6. Greutatea minimã tractate (inclusiv sania ) :
- atelaje 1-2 câini: 4 kg. pt.masculi si 3 kg pt. femele pt. Siberian Husky si Samoyede; 10 kg pt. masculi si 8 kg. pt. femele pt. Alaskan Malamut.
- atelajele 3-4 caini : se încarcã 2 kg pt. fiecare câine suplimentar la Siberian Husky si Samoyede sau 5 kg pt. fiecare câine suplimentar la Alaskan Malamut.

Curse de sanii, mushing club7. Proba se sustine doar dacã sunt înscrisi minim 2 atelaje formate din câini apartinând aceleiasi rase.

8. Înscrierea câinilor se face de cãtre proprietari în urma completãrii buletinului de înscriere emis de club si dupã achitarea taxei de participare stabilite de acesta. Înscrierea se face cu cel putin 2 sãptãmâni înaintea probei. Nu se admit înscrieri în ziua cursei.

9. În ziua cursei, participantii înscrisi vor prezenta arbitrului carnetele de muncã pt. câinii înscrisi în probã. Nu se admite absenta carnetului de muncã. Arbitrul va trece în carnetele de muncã rezultatele obtinute, titlurile, timpii realizati. Dupã completare, arbitrul va preda carnetele de muncã proprietarilor.

10. Arbitrul va calcula si completa Procesul Verbal de arbitraj, timpii realizati de fiecare atelaj în parte, numãrul atelajelor clasate, categoria, precum si clasamentul realizat de fiecare atelaj.

11. Echipajul descalificat trebuie sã pãrãseascã de îndatã cursa si îsi poate pierde, în cazurile de abateri grave, dreptul de participare la cursele viitoare.

Orice reclamatie privind penalizãrile se poate înainta în scris Comisiei de organizare a Curselor de Sãnii, a cãrei decizie este finalã si definitivã. 

Aceastã decizie va fi înaintatã forului superior.


III. ROLUL ARBITRULUI 

1. Arbitrul trebuie sã fie atestat de cãtre club, sau de orice altã federatie internationala la care clubul este afiliat si a cãrui regulament este recunoscut. 

2. Arbitrul trebuie sã cunoascã regulamentul de cursã si traseul.

3. Arbitrul dispune de douã cronometre reglate exact la aceeasi orã de plecare pt. a se putea înregistra corect, cu primul cronometru ora plecãrii iar cu al doilea ora sosirii. Organizatorii pot pune la dispozitie tabela cu fotocelula in cazul in care ea exista.

4. Arbitrul dispune de documente (foi de arbitraj), care sã permitã înscrierea pt. fiecare concurent, a orei plecãrii, ora sosirii, timpul realizat (pe etape), timpul mediu de referintã, clasamentul.

Foile de arbitraj vor fi completate de secretarul desemnat, la dictarea arbitrului si semnate de arbitru.

Foile de arbitraj vor fi întocmite în 3 exemplare.


Înainte de probã 

Arbitrul reuneste musherii si îi informeazã despre ora plecãrii în cursã, colecteazã carnetele de muncã, verificã împreuna cu secretarul si medicul veterinar desemnat înregistrarea pe sexe a câinilor din atelaj si a tatuajelor dacã este cazul.

 

FIECARE ETAPà

Înaintea plecãrii în cursã, in prezenta arbitrului, secretarului si a medicului veterinar cântãreste sania cu încãrcãtura existentã. Dacã arbitrul considerã necesar, cântãrirea poate fi repetatã si la sosire. Încãrcãtura trebuie sã corespundã greutãtii minime impuse de regulament.


Plecarea 

Arbitrul dã startul fiecãrui atelaj la ora stabilitã si comunicata în catalog si foaia de arbitraj. Dacã un atelaj este absent de la start, va fi declarat întarziat si va pleca în cursã ultimul la categoria sa, dupã ce i s-a comunicat de cãtre arbitru noua orã si ordine a plecãrii. Dacã întârziatul nu este prezent la start înainte cu minim 5 min. înaintea ultimului plecat, nu va mai putea pleca în cursã si va fi descalificat. 


Sosirea 

Arbitrul noteazã pe foaia de arbitraj ordinea sosirii atelajelor împreunã cu secretarul desemnat. Arbitrul împreunã cu secretarul si medical veterinar, verificã încãrcãtura(care trebuie sã fie cel putin egalã cu greutatea minimã impusã de regulament), conditia fizicã a câinilor si sãnãtatea lor. 


Sfârsitul cursei 

Dupã stabilirea rezultatelor definitive, arbitrul calculeazã timpul mediu de referintã al primelor trei echipaje clasate, care va servi la calculul procentului aferent fiecarui atelaj. Se completeazã în carnetele de muncã rezultatul obtinut si titlul acordat, arbitrul semneazã dupã care se aplicã stampila clubului si a arbitrului. 


IV. ÎNSCRIEREA 

Concurentii strãini pot achita taxa de participare în ziua cursei, înainte de plecarea în cursã, in nici un caz dupa. Dacã existã motive întemeiate, Comisia Curselor de Sanie a clubului, poate refuza înscrierea anumitor echipaje. Înscrierile sunt fãcute în mod obligatoriu de cãtre secretarul clubului si figureazã în catalog. 


V. ATELAJUL SI MUSHERUL 

1. Atelajul înscris nu poate fi schimbat si va rãmâne acelasi pe parcursul întregii probe.

2. Musherul nu poate fi schimbat decât în urma unei imbolnãviri sau rãniri si doar cu aprobarea arbitrului de cursã. El trebuie sã poarte vizibil, pe tot parcursul probei numãrul de concurs.

3. Câstigãtorul trebuie sã poarte în mod vizibil numãrul si în timpul decernãrii premiilor.

4. Toate materialele promotionale trebuie returnate Comisiei Cursei de Sãnii dupã terminarea probei.

5. Musherul nu va fi penalizat dacã ajutã un concurrent în caz de urgentã.

6. Consumarea de cãtre musher a alcoolului sau drogurilor în timpul probei este interzisã si duce la descalificarea echipajului în cauzã.

7. Musherul poate utiliza doar mijloace de navigare traditionale : ceas, distanta mãsuratã pe hartã, viteza determinatã prin mijloace aritmetice, directia indicatã de busolã sau indicatoare instalate de organizatori.

8. Este interzisã utilizarea altor dispozitive mecanice sau electronice de mãsurat viteza sau directia. 


VI. CÂINII 

1. Toate atelajele sosite la locul startului dupã verificarea efectuatã de arbitru vor fi descalificate dacã existã motive întemeiate prin care cursa nu poate fi terminatã, acel echipaj va fi descalificat.

2. Toate atelajele cu câinii care nu au terminat o etapã a probei nu vor fi admisi la startul etapei urmãtoare.

3. Nu sunt admisi sã participe la probã câinii proveniti din canise în care existã rabie, maladia Carre, hepatitã viralã, parvovirozã, leptospirozã, tuse de canisã sau orice altã maladie contagioasã.

4. Dacã medicul veterinar constatã cã un câine suferã de o maladie contagioasã, atelajul din care face parte acel câine va fi descalificat si va pãrãsi de îndatã locul de desfãsurare a probei.

5. Fiecare câine participant la proba trebuie sã fie vaccinat conform normelor impuse. 


VII. SUBSTANTE INTERZISE 

Nu este permisã utilizarea drogurilor sau substantelor care pot acoperi simptome de boalã sau rãni. De asemenea nu este permisã utilizarea substantelor sau mijloacelor artificiale de a spori performantele câinilor peste abilitãtile lor naturale.

Sunt interzise urmãtoarele categorii de substante: - steroizi, anabolizante, analgezice, anestezice, antihistaminice, antiinflamatoare, bronhodilatatoare, stimulenti ai sistemului nervos central, diuretice, relaxanti musculari, tranchilizante.

Dacã medicul veterinar considerã necesar, poate lua probe de urinã sau sânge câinilor participanti, dupã terminarea cursei, pentru a verifica prezenta substantelor interzise. În acest caz, rezultatele probei pot fi deliberate dupã avizul medicului veterinar. 


VIII. ÎNGRIJIREA CÂINILOR 

Musherul va fi penalizat dacã nu asigurã îngrijirea necesarã câinilor sãi. Acestia trebuie mentinuti în cea mai bunã conditie. 


IX. CRUZIME SI TRATAMENT INUMAN 

Este interzisã orice manifestare de cruzime sau tratament inuman aplicatã câinilor, deasemenea si orice altã actiune care provoacã durere si suferintã. 


X. SÃNIILE 

Pentru cursele de sprint - Sania trebuie sã-l poatã transporta pe musher si sã dispunã de urmãtoarele :
- un sac apt de a transporta un câine;
- o frânã corespunzãtoare;
- o ancorã de zãpadã;
- o coardã de sigurantã;
- un sac.

Sania trebuie sã fie astfel echipatã încât încãrcãtura sã poatã fi fixatã solid.

Este interzisã echiparea sãniilor cu bici sau utilizarea acestuia.

Sunt interzise zgãrzile strangulante sau cu tepi.

Încãrcãtura este furnizatã de concurent. 


XII. REGULAMENTUL PLECÃRII SI SOSIRII 

Tragerea la sorti 

1. Ordinea plecãrii în prima etapã se va stabili prin tragere la sorti. Fiecare concurent are atasat pe spate, vizibil numarul de concurs.

2. Plecarea în cursã a celor inscrisi dupã termen ( intarziatii), va fi stabilitã în ordinea acestor inscrieri. 


Ordinea plecãrii 

1. Ordinea plecãrii în prima etapa va fi stabilitã prin tragere la sorti.

2. Ordinea plecãrii în etapele urmãtoare va fi stabilitã, pentru fiecare etapã, de ordinea sosirii din etapa precedentã. 


Timpii egali 

1. Dacã timpii realizati de doua atelaje sunt identici, ordinea plecãrii acestor atelaje va fi inversã fatã de etapa precedentã.

2. Atelajele care, pe parcursul întregii probe, realizeazã timpi egali, vor fi plasate pe acelasi loc în clasament, urmând imediat locul concurentului precedent. 


Punctul de plecare si ora plecãrii 

1. Musherul constituie punctul de plecare al atelajului.

2. Timpul de plecare al fiecarui atelaj este cel înscris în foaia de arbitraj.

3. Un atelaj care nu se prezintã la ora si locul prevãzut pentru plecare va fi declarat întarziat. Dacã un atelaj întarziat, întarzie si la reprogramare, acel atelaj este descalificat.

4. Un atelaj care pleacã cu întarziere nu trebuie sã deranjeze pe ceilalti participanti.

5. Dacã doua sau mai multe echipaje sunt intarziate, acestea vor pleca în ordinea prevazuta initial.

6. Întarzierea nu trebuie sã depãseascã 50% din intervalul de timp care îl separã de concurentul urmãtor, în caz contrar atelajul va pleca la sfârsitul categoriei sale.

7. Un atelaj care nu a parcurs cel putin 30m de la start pânã în momentul plecãrii echipajului urmãtor poate fi descalificat, decizia apartine arbitrului. 


Sosirea 

Un atelaj terminã etapa în momentul în care musherul atinge linia de sosire.

Dacã un atelaj atinge linia de sosire fãrã musher, echipajul respectiv terminã etapa în momentul în care musherul atinge linia de sosire.


XII. REGULAMENTUL TRASEULUI 

1. Un atelaj si musherul sãu trebuie sã parcurgã în totalitate traseul probei, asa cum a fost stabilit de organizatori.

2. Dacã un atelaj pãrãseste traseul, musherul trebuie sã-l readucã în punctul în care a pãrãsit traseul.

3. Musherul poate urca pe patinele saniei, poate "pedala" sau alerga în urma saniei.

4. Musherul care acceptã sã urce pe un alt vehicul în timpul probei, în afarã de propia sanie, este descalificat.

5. Musherul nu trebuie sã deranjeze alte atelaje.

6. Orice câine care începe o etapã trebuie sã o termine fie pe sanie, fie transportat în sanie, nici un caine nu este voie sa fie lasat liber.

7. Transportarea unui pasager în timpul probei este interzisã cu exceptia unui alt musher în situatie de urgentã. 


Asistenta pe pistã 

1. Orice echipaj poate beneficia de asistentã din partea comisarilor cursei sau medicului(uman sau veterinar), în conditiile stabilite de arbitru si de organizatori.

2. Musherii care concureazã în aceeasi etapã se pot ajuta reciproc în conditiile stabilite de arbitru si de organizatori si regulament.

3. Asistenta din partea altor persoane se va limita la întretinerea sãniei, cu exceptia cazului în care un atelaj sau câine se aflã în libertate, devenind astfel un pericol fie pentru el însusi fie pentru alti concurenti ori alte persoane.

4. Dacã un musher nu se gãseste într-o situatie de urgentã, asistenta pe care o poate primi se limiteazã la întretinerea sãniei sau a câinilor.

5. Dacã musherul nu este prezent, atelajul sãu poate fi oprit si tinut pe loc pânã musherul sãu s-au un comisar de pistã îl recupereazã.

6. Nimeni nu trebuie sã distragã atentia unui echipaj, alergând sau schiind în apropierea traseului. 

7. Este interzisa si penalizata lasarea cainilor liberi, astfel putand deranja desfasurarea in bune conditii a cursei.


Atelaje sau câini în libertate 

1. Un atelaj sau câine aflat liber nu trebuie sã jeneze sau sã întarzie alte echipaje.

2. Musherul trebuie sã recupereze prin mijloace proprii si fãrã ajutorul vreunui vehicol, atelajul sau câinii sãi care se aflã în libertate.

3. Un atelaj sau câine aflat în libertate poate sã reia traseul fãrã penalizãri, cu conditia ca atelajul sau câinele sã parcurgã traseul în totalitate, iar musherul sa nu fi primit din exterior decât asistentã autorizatã.

4. Ajutorul exterior autorizat este limitat la întretinerea sãniei sau a câinelui, dacã acesta este oprit.

5. Orice persoanã trebuie si va fi încurajatã sã opreascã si sã recupereze orice atelaj sau câine aflat în libertate. 


Depãsirea 

1. Când un atelaj are intentia de a depãsi un alt atelaj, musherul care depãseste poate solicita prioritate atunci când câinele sau conducãtorul a ajuns la o distantã de cca. 15 m de atelajul care va fi depãsit.

2. Dacã musherul atelajului care depãseste o cere, atelajul depãsit trebuie sã facã loc celui care depãseste, apropiindu-se de marginea pistei, încetinind sau oprindu-se. El trebuie sã lase atelajul care l-a depãsit sã se îndepãrteze cu cca 50 m înainte de a porni din nou.

3. Odata ce un atelaj a fost depãsit, acesta nu trebuie sã depãseascã înainte de minim 2 min.

4. Atelajul care a depãsit nu trebuie sa depãseascã un alt atelaj mai repede de doua minute.

5. Un atelaj care întâlneste douã sau mai multe atelaje oprite alãturat le poate depãsi. Musherii opriti trebuie sã facã tot ce este posibil pentru degajarea pistei.

6. Atelajele care se urmãresc trebuie sã mentinã o distanta de minim o lungime de atelaj, cu exceptia depãsirilor efectuate într-o zonã la mai putin de 800 m de sosire. 


XIII.COMPORTAMENT 

Responsabilitate spirit sportiv si chinofil 

1. Fiecare musher este responsabil de comportamentul câinilor sãi si de comportamentul sãu propriu pe tot timpul desfãsurãrii probei si a manifestãrii în general.

2. Spiritul sportiv si simtul practic prevaleazã. Dacã arbitrul are motive sã considere cã un musher, un atelaj sau un asistent prin comportamentul lor aduc prejudicii imaginii rasei, sportului, clubului sau unui alt musher, atelajul sãu va fi descalificat si penalizat. 


La locul probei 

Pentru a respecta odihna si linistea participantilor sau localnicilor, este obligatoriu ca echipajele care sosesc noaptea sã facã tot posibilul pentru a mentine pe cât posibil linistea.

Fiecare concurent este obligat sã mentinã si sã asigure curãtenia la locul de sedere al sãu si al câinilor sãi. 


Acest regulament va putea fi modificat în totalitate sau îmbunãtãtit ori de câte ori este necesar de cãtre Comisia Curselor de Sanie al A.S.H.M.C. si comunicat participantilor si asociatiilor afiliate clubului s-au asociatiilor la care clubul este afiliat.


 
Home Despre